Poznaj skutki zakwaszenia gleby | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Skutki zakwaszenia gleb

skutki zakwaszenia gleb i pomiar - grafika wpisu

Jakie są skutki zakwaszenia gleb

Polska jest krajem o jednym z największych w Europie potencjale produkcji rolnej, nie mniej wykorzystuje niespełna 50 proc swoich możliwości. Jedną z przyczyn jest zbyt niski odczyn pH gleby, który wynika z czynników naturalnych i klimatycznych oraz wynikających z rolnictwa monokulturowego. Skutki zakwaszenia gleb powodują obniżenie jakości upraw, małe plony i niską efektywność działania składników pokarmowych. Jak przeciwdziałać zakwaszeniu gleby? Jakich nawozów używać? I w końcu czy samo wapno jest wystarczające? Odpowiadamy.

Zakwaszenie gleb – skutki

W biuletynie pt. “Środowiskowe aspekty zakwaszenia gleb w Polsce” z 2017 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB publikuje dane dotyczące stanu zakwaszenia gleb w Polsce. Według nich ponad 50 % użytków rolnych charakteryzuje się bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem gleb. Ponadto zużycie nawozów wapniowych jest zbyt niskie, co nie poprawia w istotny sposób jakości gleb. Najbardziej zakwaszone gleby występują w województwach: podkarpackim, małopolskim i łódzkim, najkorzystniej sytuacja przedstawia się w kujawsko-pomorskim i w opolskim.

Bezpośrednim skutkiem zakwaszenia gleb jest zmniejszenie produkcyjności i ochrony roślin. Należy podkreślić, że na zakwaszenie ma wpływ nie tylko niedostateczna ilość nawozów wapniowych, ale i niewłaściwy stan agrochemiczny gleb, czyli zbyt mała zasobność ich w makro- i mikroskładniki nawozowe. Zbiory z gleb o niskim odczynie pH są niższe nawet 25 proc. w stosunku do potencjału. Rośliny mają utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do składników odżywczych. Niewykorzystane składniki nawozowe stają się zagrożeniem dla środowiska wodnego i glebowego. Niebezpiecznym skutkiem nadmiernego zakwaszenia gleb jest mobilność metali ciężkich w środowisku glebowym i przenikanie ich do upraw.

Zakwaszenie gleby skutkuje zmniejszeniem wielkości systemu korzeniowego, a tym samym do dysfunkcji rośliny i zwiększenia jej podatności na patogeny chorobotwórcze. Konsekwencją jest zwiększone wymycie siarczanów, azotanów i chlorków, a także uniemożliwienie roślinom pobierania wapnia, magnezu i innych kationów. Oczywiste jest, że niski odczyn pH gleby negatywnie wpływa na efektywność i opłacalność produkcji. Permanentne utrzymanie niekorzystnego stanu prowadzi w konsekwencji do utraty różnorodności biologicznej, degradacji gleb i minimalizacji produkcji rolniczej.

Trzeba także nakreślić pośrednie, ale tak samo istotne skutki zakwaszenia gleb, które odczuwane są przez przyległe ekosystemy. Nieregulowany odczyn gleby sprawia, że rośliny uprawne nie są w stanie pobierać fosforu i azotu. Przypomnijmy, że optymalne pH dla asymilacji fosforu wynosi 6,5, a dla azotu pH 5. W związku z tym, na kwaśnych glebach fosfor zostaje związany z cząsteczkami gleby i przenika do wód. Obecność toksycznych związków w wodach jest groźna dla żyjących w nich organizmów.

Przeciwdziałanie skutkom zakwaszenia gleb

Regularne podnoszenie odczynu gleb poprzez jej wapnowanie jest sprawdzoną i skuteczną metodą. Ważne, by współczesne rolnictwo korzystało z produktów naturalnych, działających szybko i kompleksowo. Bezpieczne nawozy organiczno-mineralne OrCal® pozwalają na uzyskanie w szybkim czasie większego odczynu pH gleby. W polskim rolnictwie zazwyczaj stosuje się węglany wapnia, które są naturalne, ale ich rozpuszczalność w wodzie jest niska co powoduje, że na podniesienie odczynu trzeba poczekać kilka lat. OrCal® zawiera aktywny hydrat wapnia, który wykazuje dużą reaktywność i zdolność odkwaszania, w krótkim czasie. Nawozy tlenkowe działają skuteczniej, a przede wszystkim w krótkim czasie. Co więcej, zawarta w nawozie substancja organiczna wpływa na odżywienie gleby, podniesienie poziomu próchnicy i wspomaga uzyskanie odpowiedniej struktury gleby. OrCal® jest nawozem docenianym przez europejskich i polskich rolników, a jego działanie potwierdzone jest licznymi badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego