Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Nawóz organiczny granulowany

Czy nawóz organiczny zapewni glebie najlepsze wartości odżywcze?

Stosowane w rolnictwie naturalne i granulowane nawozy organiczne poprawiają właściwości gleby, jej strukturę, a więc stosunki wodne i powietrzne, stwarzając lepsze warunki dla rozwoju mikroorganizmów glebowych. Przyczyniają się także do utrzymania stałego poziomu próchnicy w glebie i przeciwdziałają jej ubytkowi. Uzupełniają znacząco substancję organiczną. Nawozy organiczne możemy podzielić na nawozy, płynne, stałe i stałe granulowane.

Do podstawowych nawozów organicznych zaliczamy: obornik, gnojówkę, gnojowicę, słomę, pomiot ptasi, różnego rodzaju komposty, torf oraz przyorywane resztki roślinne (łęty, liście).

OBORNIK – ma największe znaczenie wśród nawozów naturalnych w Polskich gospodarstwach.
Zawiera on średnio w 1 tonie: 5kg azotu (N), 3kg fosforu (P2O5), 6-7kg potasu (K2O), 5kg wapnia (CaO), 2kg magnezu (MgO) oraz 5,3g boru, 5g miedzi, 640g manganu, 353g cynku, 0,43g molibdenu i 0,33g kobaltu. Skład chemiczny obornika może ulegać dużym zmianom, w zależności od gatunku zwierząt, ich wieku oraz od sposobu żywienia i jakości skarmianej paszy, a także od stanu zwierzęcia (zła czy dobra kondycja) i od ilości stosowanej ściółki. W czasie przechowywania obornika zachodzą w nim procesy chemiczno-biologiczne, w wyniku których ze słomy i odchodów zwierzęcych tworzy się jednolita masa, a zawarte w niej składniki pokarmowe przechodzą w formy łatwiej dostępne dla roślin. W czasie przechowywania zachodzą również straty niektórych składników, mianowicie azotu i potasu, gdyż są wypłukiwane przez wodę, a ponadto azot ulatnia się do atmosfery w formie amoniaku oraz w postaci elementarnej. Wiosenne stosowanie obornika powoduje z reguły tak duże przesuszenie gleby, że jego wartość nawozowa, szczególnie w lata suche, nie rekompensuje obniżki plonów spowodowanych stratami, a później niedoborem wilgoci w glebie.

GNOJOWICA – jest nawozem zbliżonym w swoim działaniu do gnojówki, składa się z moczu, kału i wody używanej do spłukiwania stanowisk w oborach czy chlewniach bezściołowych. Skład chemiczny gnojowicy zależy od wielu czynników, w tym m.in. od rodzaju zwierząt, ich wieku oraz od sposobu ich żywienia, a także od stopnia rozcieńczenia wodą.
Przeciętna gnojowica bydlęca zawiera w 1m3: 3,6kg azotu (N), 1,9kg fosforu (P2O5), 4,1kg potasu (K2O), 2,1kg wapnia (CaO) oraz 0,8 kg magnezu (MgO), natomiast gnojowica świńska zawiera 5,6 kg azotu(N), 4,4kg fosforu (P2O5), 2,8kg potasu (K2O), 3,8kg wapnia (CaO) i 0,8kg magnezu (MgO).

Podobnie jak przy gnojówce należy równolegle stosować nawożenie fosforowe oraz w konsekwencji ich działania przeciwdziałać znacznemu efektowi ich działania tj. znacznemu zakwaszeniu gleby.

Skład chemiczny pomiotu ptasiego jest z reguły bardziej zróżnicowany jak skład obornika.
Pomiot kurzy przeciętnie zawiera w 1 tonie: 16kg azotu (N), 15kg fosforu (P2O5), 8kg potasu (K2O), 24kg wapnia (CaO) oraz 7kg magnezu(MgO). Stosując pomiot ptasi należy pamiętać o tym, że w przeważającej części azot występuje tu w formie kwasu moczowego, który szybko rozkłada się do amoniaku. Specyficzne działanie azotu w pomiocie oraz wysoka zawartość składników pokarmowych powodują, że należy go stosować w dawce do 11 t/ha w takich samych terminach jak obornik. Pomiot ptasi poprzez wysokie stężenie zakwasza glebę.

SŁOMA – jako nawóz organiczny jest wykorzystywana głównie w gospodarstwach posiadających mało inwentarza żywego, a więc nieprodukujących obornika. Słoma zawiera około 90% suchej masy.
Zawartość składników pokarmowych w świeżej masie wynosi 0,5—0,7% N, 0,20% P2O5, 1,5% K2O
Po żniwach pozostaje 4 do 6 t/ha słomy zbóż i rzepaku. Przyjmując, że jest to przeciętnie 5 ton i wykorzystując słomę jako nawóz, zwracamy do gleby średnio 30 kg azotu, ponad 10 kg fosforu, 60 kg potasu i blisko 20 kg wapnia.
Ponieważ słoma zawiera stosunkowo mało azotu, należy przyorywać ją razem z dodatkiem azotu (na 100 kg słomy stosuje się 1,5 kg N), w postaci nawozów mineralnych, gnojówki lub gnojowicy co przyspiesza jej rozkład w glebie. Przyorywanie słomy bez dodatku azotu może okresowo pogorszyć wzrost i rozwój uprawianej rośliny na skutek niedoboru azotu w glebie. Słomę przed przyoraniem należy pociąć na dłuższą sieczkę lub zastosować i wymieszać z produkt z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® by umożliwić jej szybszy rozkład biologiczny korzystnie humifikacje i poprawić dostępność składników w niej zawartych dla roślin.

Nawozy organiczne bez poprzedniej obróbki chemicznej takiej jak higienizowanie, granulowanie lub suszenie wpływają silnie na zanieczyszczenie wód gruntowych oraz cieków wodnych. Ponadto wyżej wymienione nawozy organiczne mogą w sposób znaczny przyczyniać się do zakwaszenia gleb, na których są stosowane a przy ich aplikacji towarzyszy złowonna emisja i znaczna odorowść.

Czy można połączyć pozytywne działanie nawozów organicznych z jednoczesnym odkwaszaniem gleby w tym zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa środowisku naturalnemu i wyeliminować złowonne emisje (odorowość) podczas doglebowej aplikacji?

Stworzyliśmy granulowane nawozy organiczno-mineralne OrCal® i OrCal® pHregulator®. W odróżnieniu od nawozów organicznych, nasze produkty dzięki zawartości hydratu wapnia, którego wartość rozpuszczalności w wodzie wynosi 1,7g/1000ml działają szybko i skutecznie – a jego efekty utrzymują się kilka lat. OrCal® oraz OrCal® pHregulator® zawierają substancję organiczną naturalnego pochodzenia, połączoną z aktywnym hydratem wapnia Ca(OH)2 dzięki temu połączeniu nasze produkty nie tylko odżywiają glebę, łącząc w sobie najlepsze cechy zarezerwowane dotychczas dla nawozów organicznych, ale także zapewnia utrzymanie, regulacje i podniesienie odczynu pH gleby. Dzięki takim właściwościom zapewniają, że rośliny mogą lepiej rozwijać system korzeniowy w efekcie być odporne na suszę, pobierać naturalne mikro i makroelementy w niemal 100% a resztki pożniwne po zastosowaniu OrCal® ulegają całkowitej humifikacji tj. procesom przekształceń materii organicznej gleb (detrytusu) polegające na częściowym rozkładzie pierwotnych związków organicznych (np. szczątków roślinnych) i wtórnej syntezie. W wyniku humifikacji powstaje humus glebowy, nadający ciemne zabarwienie górnym poziomom genetycznym profilu glebowego.

Nawozy organiczne w tym nawozy organiczne granulowane, pomimo tego, że zapewniają częściowo uprawom składniki odżywcze, przyczynia się znacznie do zakwaszenia gleby i są trudne w aplikacji doglebowej. Przy aplikacji doglebowej nawozów organicznych występuję również znaczna uciążliwość odorowa i emisja. W przeciwieństwie do nawozów organicznych płynnych, stałych czy granulowanych produkty OrCal® i OrCal pHregulator® zostały docenione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Ochrony Środowiska jako produkty łatwy w przechowywaniu, bez towarzyszącej złowonnej emisji podczas aplikacji łącząc najlepsze cechy nawozów organicznych i wapniowych (mineralnych). Jak sama nazwa wskazuje mineralno-organiczne produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® łączą w sobie komponenty i najlepsze cechy zarezerwowane dla nawozów mineralnych i organicznych przy jednoczesnej regulacji pH gleby jej odżywieniu i użyźnieniu bez emisji i złowonnego oddziaływania przy aplikacji doglebowej (wysiewie)

Zamień nawóz organiczny, organiczny płynny, organiczny stały czy organiczny granulowany na unikatową, skuteczną formułę zawartą w produktach z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®.

Nasze nawozy przeznaczone są do użytku na wszystkich rodzajach gleb, które wymagają wapnowania i uzupełniania substancji organicznej. Dzięki temu, że ich skład bogaty jest w materię organiczną mocno użyźniają ziemię, czego efektem jest wzrost procentowego udziału próchnicy w glebie.

Pozostałe cechy nawozów organicznych granulowanych serii OrCal® i OrCal® pHregulator®

 1. Certyfikowana technologia FuelCal®, którą wykorzystujemy przy produkcji oraz przygotowaniu substancji organicznej, zapewnia sterylny i higieniczny substrat. Na dalszych etapach procesu zamienia się on w sypki nawóz organiczno-mineralny OrCal® lub środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator® – nie znajdują się w nich żadne groźne patogeny, a wręcz przeciwnie. Nasz wyrób stymuluje pożyteczne mikroby glebowe, ograniczając jednocześnie rozwój pleśni, grzybów i chwastów kwasolubnych. Efekt ten zapewnia kontrolowana elektronicznie reakcja egzotermiczna oraz reagent WapCal® wykorzystywany w technologii FuelCal®. Badania potwierdzają, że FuelCal® jest technologią zupełnie bezpieczną dla środowiska i pozwala ograniczyć problem odpadów organicznych.
 2. Skuteczne podwyższenie pH gleby, a dzięki poprawie odczynu rośliny mogą szybciej i skuteczniej pobierać azot, fosfor, potas, wapń, magnez oraz siarkę, a także białka i aminokwasy. Zwiększa się także dostępność tych składników w ziemi. Zapewnienie roślinom optymalnego odczynu pH w strefie korzeniowej pozwala im rozwijać się i zwiększać nie tylko u podstawy – rośnie także ich biomasa oraz zawartość białka w zbożach. Według badań, które przeprowadzone były na polach uprawnych, gdzie użyto nawozu organiczno-mineralnego naszej marki, biomasa wzrosła od 20 do 40%, natomiast klienci potwierdzają wzrost białka w ziarnach o około 30%.
 3. Rośliny, które nawożone były OrCal® są także dużo bardziej odporne na czynniki chorobotwórcze oraz atmosferyczne, takie jak burze, gradobicia, susze i upały, podtopienia, mrozy, przymrozki oraz śnieżyce. OrCal® chroni także rośliny przed skutkami ubocznymi stosowania środków chemicznych.
 4. Pozytywne opinie nie tylko od polskich rolników – zdobywa popularność również m.in. w Niemczech. Dodatkowo, produkty naszej firmy zostały wprowadzone do obrotu decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – potwierdzenie wysokiej jakości produktu uzyskaliśmy także od Instytutu Upraw i Nawożenia Gleby w Puławach, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Instytutu Ochrony Środowiska.
 5. Źródło wolno uwalnianej materii organicznej poprawiające sprawność gleby oraz źródło mikronutrientów (boru B, kobaltu Co, manganu Mn, strontu Sr), który w precyzyjnie dobranych dawkach korzystnie oddziaływają na uprawę roślin.
 6. Proces technologiczny FuelCal® przy użyciu reagenta WapCal® zgodnego z normą zakładowa nr R.292513, w którym wytwarzane są produkty nawozowe z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® spowodował, że zmniejszył się udział i biodostepność metali wymienialnych i/lub związanych z węglanami (FI), frakcji redukowalnych (FII) oraz frakcji utlenialnych (FIII), a więc najbardziej ruchliwych w środowisku na rzecz frakcji rezydualnej (IV).
 7. Po zastosowaniu produktów OrCal® i OrCal® pHregulator® część metali ciężkich już obecnych w glebach po kontakcie z produktem z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® i zawartym w nim aktywnym hydratem wapnia może przejść do form rezydualnych, a więc trudno rozpuszczalnych, co może mieć znaczący wpływ na kondycję gleb i ich możliwą rekultywację.

Sprawdzona inwestycja!

Wymień zwykły nawóz organiczny na kompleksowy granulowany nawóz organiczno-mineralny OrCal® lub środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator®! Nasze nawozy działają skutecznie przez wiele sezonów. Odpowiednie dawkowanie utrzyma Twoją ziemię zdrową, dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się urodzajnymi plonami!

Zamów nawóz Kontakt

  Zapytaj o cenę

  Wypełnij formularz a my przygotujemy dla Ciebie niezobowiązującą ofertę.

  Podanie powyższych danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne w celu analizy i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie dotyczące oferty na produkty z serii OrCal®.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez „Evergreen Solutions Sp. z o.o.” z siedzibą w Pyrzycach (74-200), ul. Lipiańska 73/33 oraz Partnerów współpracujących z Evergreen Solutions Sp. z o.o. w celu:

  OrCal® - rewolucja w odkwaszaniu i użyźnianiu gleby