Nasz OrCal®neutralizuje metale ciężkie w glebie! | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Nasz OrCal®neutralizuje metale ciężkie w glebie!

Tak działa OrCal® wytworzony na bazie reagenta WapCal®, oferowany przez Evergreen Solutions

Nasz OrCal®neutralizuje metale ciężkie w glebie!

OrCal® – skutecznie eliminuje metale ciężkie w glebie.

Na szczególną uwagę zasługuje, w celu wyeliminowania metali ciężkich z gleby, stosowanie produktów z serii OrCal® wytworzonych na bazie reagenta WapCal®, oferowanych przez Evergreen Solutions. Jak wykazały badania przeprowadzone w Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) oraz na Politechnice Częstochowskiej:

– W badaniu założono pole kontrolne i testowe, na których wysiano jęczmień, roślinę bardzo wrażliwą na zakwaszenie gleby. W warunkach odczynu na poziomie pH 4.2 w obiekcie kontrolnym zaobserwowano objawy toksyczności glinu ruchomego. Nie występowały one w wyniku stosowania produktu z serii OrCal® na polu testowym.

– Po zastosowaniu produktów z serii OrCal® wytworzonych na bazie reagenta WapCal®, oferowanych przez Evergreen Solutions metale ciężkie obecne w glebie przechodzą do form rezydualnych. Formy rezydualne nie są rozpuszczalne w roztworze glebowym, nie są dostępne dla roślin, nie są pobierane i magazynowane w roślinach, mają także mniejszą możliwość przechodzenia do wód gruntowych.

Stosując produkty z serii OrCal® wytworzone na bazie reagenta WapCal®, oferowane przez Evergreen Solutions następuje:

– uzdrowienie gleby poprzez eliminację metali ciężkich,

– szybkie i skuteczne podniesienie odczynu pH gleby (1 punkt pH po trzech miesiącach),

– poprawa zawartości próchnicy w glebie, użyźnienie,

– dostarczenie roślinom wartości odżywczych, mikro- i makroskładników, łatwoprzyswajalnych, zwartych w materii organicznej znajdującej się w OrCal®-u.

Dlaczego eliminacja metali ciężkich z gleby jest tak ważna?

Kwaśne gleby pełne są metali ciężkich

Zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi, takimi jak, np. kadm, ołów, rtęć, nikiel, to problem powszechny, który dotyczy przede wszystkim gleb kwaśnych i lekkich. Nadmierne stężenie szkodliwych metali ciężkich w glebie to w dużej mierze efekt działalności człowieka poprzez, np. stosowanie nawozów mineralnych, kompostowanie roślin, które rosły w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu, składowanie odpadów chemicznych, stosowanie popiołów w procesach nawożenia.

Żywność zanieczyszczona metalami ciężkimi jest niezdrowa

Rośliny wegetujące na glebie, w której występują metale ciężkie, pobierają je wraz z e składnikami pokarmowymi. Nie trzeba nikogo przekonywać jak zły wpływ na organizm człowieka mają zanieczyszczone metalami ciężkimi warzywa, owoce, czy inne produkty powstałe z płodów rolnych wytworzonych skażonych glebach.

Wpływ metali ciężkich na organizm człowieka jest wysoce szkodliwy

Naturalny poziom metali ciężkich w glebie nie stanowi zagrożenia, jednak w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm są one szkodliwe. Ich negatywne działanie na organizm człowieka to: uszkodzenie układu nerwowego prowadzące do zaburzeń równowagi, oddychania, problemów gastrycznych, zawrotów głowy, czyli ogólnego zatrucia organizmu. Metale ciężkie potrafią się również kumulować w organizmie prowadząc do powstawania nowotworów oraz uszkodzeń organów wewnętrznych, jak również przedostać się z pokarmem matki do płodu, uszkadzając go lub upośledzając.

Należy eliminować szkodliwe metale ciężkie z otoczenia człowieka

Dlatego bardzo ważne jest by przeciwdziałać zwiększaniu się zawartości szkodliwych metali ciężkich w glebie oraz eliminować ich występowanie. Metody stosowane dla uzyskania powyższych celów bywają różne, np. poprzez racjonalne nawożenie mineralne, nawożenie organiczne korą, kompostem, trocinami czy wysiew roślin kumulujących metale ciężkie takich jak pokrzywa czy koniczyna. Powszechnym sposobem w celu uzdrowienia gleby – poprawa pH, użyźnienie gleby, odżywienie roślin, neutralizacja szkodliwych metali ciężkich – stało się stosowanie produktów z serii OrCal® wytworzony na bazie reagenta WapCal®.

Zastosuj OrCal® wytworzony na bazie reagenta WapCal®, na uprawach polowych, warzywnych, sadowniczych, łąkach i pastwiskach – nasze produkty (oferowane przez Evergreen Solutions) posiadają pełen zakres zastosowań potwierdzony decyzjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego