Materia organiczna w rolnictwie i uprawach | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Materia organiczna

materia organiczna na polu kukurydzy - grafika wpisu

Materia organiczna w rolnictwie i uprawach

Materia organiczna jest jednym z kluczowych składników gleby wpływającym na jej żyzność i powodzenie upraw. Zawiera obumarłe szczątki zwierzęce i roślinne,produkty ich rozkładu i syntezy związków próchnicznych, przez co jest bogactwem dla wyjałowionej czy gorszej jakości gleby zapewniają zrównoważoną produkcję płodów rolnych. W tradycyjnym rolnictwie jest ona dostarczana w postaci wielorakiej, na którą składają się przeorane poplony, pozostałości po uprawach i nawozy zwierzęce.

Rola materii organicznej i jej wpływ na plony

Zadaniem materii organicznej jest poprawa struktury gleby i zwiększenie zdolności wiązania wody w glebie, co nie jest bez znaczenia w odniesieniu do coraz częściej występujących letnich susz, które działają niszczycielsko na potencjalne plony. Ponadto materia organiczna jest źródłem cennych składników pokarmowych tj. fosfor i azot, a także dostarcza mikroorganizmów, które działają stymulująco na wzrost korzeni i blokują rozwój fitopatogenów, a za sprawą związków próchnicznych dochodzi do unieszkodliwienia herbicydów.

Materia organiczna decyduje o żyzności gleby i jej produktywności. Nieprawidłowe nawożenie zmniejsza parametry gleby obniżając zawartość związków próchnicznych. W Polsce od lat notuje się spadek jakości gleb, który jest związany głównie z nieprawidłowym nawożeniem wyłącznie nawozami mineralnymi. Brak odpowiedniej suplementacji nawozami organicznymi sprawia, że każdego roku ubywa do 4% glebowej materii organicznej. Na tak niekorzystny bilans wpływa także wysoka intensywność użytkowania gleb w monokulturach, co w praktyce oznacza zbyt mala masę resztek organicznych. Ponadto brak nawożenia nawozami naturalnymi i organicznymi skutkuje pogorszeniem się jakości gleby. Rozwiązaniem sytuacji jest zastosowanie odpowiednich nawozów, które będą jednocześnie dostarczały niezbędną masę organiczną wraz z koniecznymi składnikami odżywczymi i efektywnie odkwaszą glebę.

Sposób na podniesienie plonów i odżywienie gleby

Odbudowa próchnicy glebowej jest jednym z kluczowych elementów podnoszących jakość gleby. Działanie kompleksowe pozwala na zwiększenie wydajności i jakości uzyskiwanych plonów i powinno opierać się na związkach organicznych i nawozach mineralnych. Pojedyncze stosowanie powyższych sposobów odżywczych może okazać się niewystarczające. Trudność polega na odpowiednim skomponowaniu mineralnych składników pokarmowych.

Nowoczesne rolnictwo i sadownictwo sięga po innowacyjne i sprawdzone rozwiązania będące połączeniem części mineralnej i organicznej. Nawóz OrCal® dzięki odpowiedniemu doborowi receptur przetwarzania składa się z dwóch komponentów: związków organicznych i związków wapnia. Związki organiczne powstają w procesie przemian hydrolitycznych wyjściowej substancji organicznej. W wyniku procesów technologicznych dochodzi do rozkładu substancji organicznych do związków bioaktywnych tj. białka, peptydy,polipeptydy, aminokwasy, regulatory wzrostu,flawonoidy, glikoproteidy,związki aromatyczne, estery. Ponadto cząstki substancji organicznej są pokrywane tlenkiem wapnia WapCal®, który w reakcji z wodą i CO2 tworzy węglany wapnia otaczające związki organiczne i zawarte w nich substancje mineralne. W praktycznym zastosowaniu związki trafiają do gleby nie ulegają szybkiemu rozkładowi, ale są uwalniane w sposób stopniowy. 1 tona OrCal® zawiera około 47 kg azotu (N), około 25 kg fosforu (P2O5), 13,8 kg potasu (K2O) oraz co najmniej 250 kg wapnia (CaO).

Nawóz OrCal® a podniesienie plonów

Złożony nawóz organiczno-mineralny jest gotowym i kompletnym produktem do zastosowania na gruntach ornych, a także przy rekultywacji gruntów. Zawartość substancji organicznej zwiększa zawartość związków próchnicznych w glebie, poprawia jej właściwości sorpcyjne oraz ma działanie użyźniające.

Zawarta w OrCal® masa organiczna pozwala na przywrócenie odpowiedniej równowagi składników odżywczych w glebie. Wpływa na uzupełnienie próchnicy glebowej i poprawia strukturę gleby. Warto podkreślić, że stosowanie nawozu OrCal® ma ogromne znaczenie także w kontekście ochrony upraw przed skutkami suszy. Uzyskanie odpowiedniej,gruzełkowatej struktury gleby pozwala na uzyskanie właściwych stosunków powietrzno – wodnych i systemu kapilar, które są odpowiedzialne za odprowadzanie nadmiaru wody oraz doprowadzeniu jej z głębszych warstw korzeni.
Stosowanie nawozu organiczno-mineralnego OrCal® pozwala więc na przywrócenie równowagi glebie, co w bezpośredni sposób przekłada się na uprawy roślinne. Nawóz wpływa stymulacyjnie wzrost i rozwój korzeni, reguluje pH gleby, wpływa pozytywnie na rozwój mikroorganizmów glebowych, poprawiając parametry chemiczne i fizyczne gleby.

Różnorodność dostępnych na rynku nawozów pozwala na pełną dowolność w ich doborze. Zazwyczaj jednak konieczne było stosowanie kilku różnych produktów. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® kompleksowo dba i podnosi jakość gleby. Efekty stosowania widoczne są już przy pierwszych plonach! OrCal® to pewność odpowiedniego wzrostu plonu, jego jakości, a także wzrost substancji organicznej i związków próchnicznych.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego