Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Oświadczenie dysponenta marki OrCal® w sprawie firmy Team Rol i innych nieuprawnionych podmiotów używających tej marki

Pyrzyce, dn. 11.02.2019 r.

EVERGREEN SOLUTIONS SP. Z. O.O.
Wyłączny dysponent marki OrCal®
Stargardzka 8, 74-200 Pyrzyce
NIP 853-151-89-75

OŚWIADCZENIE

 

Znak towarowy „Or Cal” jest wyłączną własnością Pana Janusza Zakrzewskiego, który jest właścicielem prawa ochronnych udzielonych na ten znak przez Urząd Patentowy RP nr R.201198 oraz przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej nr 014917108.

Znak ten może być używany do oznaczania towarów tylko na podstawie umowy licencyjnej udzielonej przez Pana Janusza Zakrzewskiego bądź umowy sublicencji udzielonej przez spółkę Evergreen Solutions sp. z o.o..

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2019 roku została rozwiązana umowa licencyjna zawarta ze spółką Team Rol sp. z o.o. Wszelkie działania związane z używaniem marki OrCal® przez firmę Team Rol Sp. z o.o. są nielegalne.

Każda osoba, która bez odpowiedniego upoważnienia będzie posługiwać się znakiem Or Cal naraża się na odpowiedzialność cywilną i karną.

Zgodnie z przepisem art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku. Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje

 

prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp), przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie natomiast z art. 154 pwp., używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, a także posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Natomiast na podstawie z art. 296 § 1 pwp osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Na wniosek uprawnionego sąd może również, rozstrzygając o naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (art. 296 ust. 1a pwp w zw. z art. 287 ust. 2 pwp).

Zgodnie z przepisem art. 305 ust. 1 pwp kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z kolei art. 305 ust. 3 pwp stanowi, że w przypadku, gdy sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w art. 305 ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

 

Zgodnie z przepisem art. 306 pwp w razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 3 sąd orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa; jeżeli takie materiały, narzędzia albo środki techniczne nie były własnością sprawcy, sąd może orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Natomiast w w razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 1 pwp, sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

 

 

Janusz Zakrzewski                                                     Tomasz Chabelski

Prezes Zarządu                                                            Wiceprezes Zarządu

 

    Zapytaj o cenę

    Wypełnij formularz a my przygotujemy dla Ciebie niezobowiązującą ofertę.

    Podanie powyższych danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne w celu analizy i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie dotyczące oferty na produkty z serii OrCal®.

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez „Evergreen Solutions Sp. z o.o.” z siedzibą w Pyrzycach (74-200), ul. Lipiańska 73/33 oraz Partnerów współpracujących z Evergreen Solutions Sp. z o.o. w celu:

    OrCal® - rewolucja w odkwaszaniu i użyźnianiu gleby